Vil du være vikar? Tilmeld dig vores Jobportal

Vores ydelser

Børne- og familieområdet

Vores socialrådgivere har flere års  myndighedserfaring indenfor det sociale og specialiserede område og er vant til at passe en sagsstamme og arbejde på tværs af teams og sagsstammer alt efter jeres behov. De løser også særskilte opgaver med opstart og afslutning af §50-undersøgelser og indstillinger til Børne og Ungeudvalget.

Det specialiserede voksen-område

Socialrådgiverne på voksenhandicap-området dækker bredt Servicelovens paragraffer med specialister på §95, §96 og §100. Nogle af vores rådgivere har været med i organisationsændringer og udfærdigelse af arbejdsgange. Vi har rådgivere tilknyttet, som udelukkende løser enkeltopgaver med §96.

Sygedagpengeområdet

Vores socialrådgivere på sygedagpengeområdet dækker både tidlig indsats og langvarigt sygemeldte samt jobafklaringsforløb. De har flere års myndighedserfaring i arbejdet med sygedagpengeloven og beskæftigelsesloven. De kan både have fokus på §7 og arbejde helhedsorienteret i forhold til de langvarige sager og bevare arbejdsmarkedsperspektivet.

Ydelsesområdet

Vores rådgivere har sagsbehandler-erfaring med bevilling af kontanthjælp og enkeltydelser, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, integrationsydelse, revalidering og sygedagpenge ydelse, behandling af enkeltansøgninger, effektuering af sanktioner, sagsopfølgninger, besvarelser af klager og oversendelse af sager til Ankestyrelsen m.m.

Beskæftigelsesområdet

Socialrådgiverne dækker myndighedsfunktionerne indenfor det brede beskæftigelsesområde for borgere i ressourceforløb, jobparate og aktivitetsparate, uddannelsesparate, borgere i fleksjob og på pension og forsikrede ledige og integrationsområdet. Jobfunktionerne er opfølgning med samtaler og tovholderfunktion, klargøring af sager til Rehabiliteringsteamet m.m.

Fleksjob og pension

Vores socialrådgivere har flere års myndighedserfaring på området og varetager de velkendte funktioner: deltagelse på møder i rehabiliteringsteamet, udarbejdelse af indstillinger til fleksjob, etablering af fleksjob, afdækning af rette match og skånebehov, lovpligtig opfølgning for ansatte i fleksjob, opfølgning samt jobsamtaler med ledige fleksjobbere m.m.

Integration og flygtninge

Sagsbehandling iht. integrationsloven, udlændingeloven, repatrieringsloven, aktivloven m.fl. Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte; koordinering, rådgivning, boligplacering og samarbejde med relevante samarbejdspartnere; læger, jobkonsulenter, psykologer m.fl. samt iværksættelse af tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Misbrug

Vi har socialrådgivere med flere års erfaring indenfor misbrugsbehandling (alkohol og stof). Deres kompetencer er indenfor visitation, indstillinger, socialfaglige undersøgelser, statusskrivelser, behandlingsplaner, individuelle og gruppebaserede samtaler, rehabilitering, herunder koordinering og vurdering af indsatser, internt og eksternt tværfagligt samarbejde m.m.

Psykiatri

Vi har socialrådgivere med erfaring indenfor psykiatri fra dag- og døgntilbud, herunder tværfagligt samarbejde på flere niveauer (internt, eksternt, pårørende), rådgivning, vejledning og bistå med opdateret lovgivning på de sociale love. Rådgiverne har typisk erfaring fra hospital og distriktspsykiatri.

Overenskomst – i respekt for faget

Kavaleriet har som et af de få bureauer på området tiltrådt den landsdækkende private vikaroverenskomst med Dansk Socialrådgiverforening. Det betyder, at den midlertidige kollega – i lighed med de fastansatte – er sikret ordentlige ansættelsesvilkår.


Kavaleriet er en del af PVB Koncernen